Kā pielāgot citam lietošanas veidam iepriekš izmantotās telpas par sava uzņēmuma telpām un nokārtot ar to saistītās formalitātes elektroniski?

Ikvienai uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamas piemērotas telpas – uzņēmuma atrašanās vieta var palīdzēt (vai traucēt) uzņēmējdarbības attīstībai. Atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības, vienlaicīgi jāizpildās vairākiem faktoriem, lai izvēlētās telpas veiksmīgi kalpotu savam mērķim. Bez tam, izvēlētās telpas ir ne tikai darba vieta Tev un Taviem darbiniekiem, tās ir arī Tava uzņēmuma vizītkarte. Ja piemērotas telpas atrastas, šis nelielais raksts palīdzēs Tev uzzināt, kā nokārtot pāris formalitātes, lai varētu sākt savu uzņēmējdarbību speciāli tam labiekārtotās telpās.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

Dators, interneta pieslēgums, iestādes izsniegts lietotājvārds un parole vai internetbankas pieslēgums vai personas apliecība (eID), vai viedkartes drošs elektroniskais paraksts, vai virtuālais elektroniskais paraksts.

[alert-success] 1.solis [/alert-success]

Ja vēl neesi piereģistrējis savu uzņēmējdarbību, reģistrē to elektroniski, izmantojot portālā www.latvija.lv Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”. Vairāk lasi pamācībā „Kā elektroniski reģistrēt komersantu?”.

[alert-success] 2.solis [/alert-success]

Vizuāli novērtē telpu kvalitāti – komunālos pieslēgumus, ventilācijas sistēmu, sanitārtehniku, kopējo telpu stāvokli. Pārliecinies, kāda informācija par Tevis izvēlētajām telpām pieejama Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv: īpašuma zemes vienības, būves, telpu grupas raksturojošie dati (platības, lietošanas veidi, apgrūtinājumi, labiekārtojumi, prognozētās kadastrālās vērtības) u.c.

[alert-success] 3.solis [/alert-success]

Ja esi iecerējis veikt vienkāršotu izvēlētās būves vai telpu grupas renovāciju un / vai rekonstrukciju, ir jāsaņem būvvaldes atļauja, tāpēc sākumā vienojies ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi un kopīgi elektroniski aizpildiet apliecinājuma karti* (10. pielikums).

* Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti aizpilda gadījumos, kad telpas tiek pārplānotas, neskarot nesošās sienas. Vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karti aizpilda gadījumos, kad tiek mainīta būves vai telpu grupas funkcija (lietošanas veids), piemēram, dzīvoklis tagad būs birojs. Vienlaikus var veikt gan telpu pārplānošanu, gan būves vai telpu grupas lietošanas veida maiņu, aizpildot vienu apliecinājuma karti.

[alert-success]4.solis [/alert-success]

Sagatavo paskaidrojuma rakstu.

Sagatavo papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas: 1) atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar tehnisko rādītāju skaidrojumiem (eksplikāciju), 2) būves vai telpu grupas aktuālās kadastrālās uzmērīšanas (tehniskās inventarizācijas) lietas kopiju, 3) īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, 4) mainīto inženiertīklu pievadu shēmu, ja mainīti inženiertīklu pievadi.

[alert-success]5.solis [/alert-success]

Apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu un papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas (ieskanētus dokumentus) paraksti ar drošu elektronisko parakstu un nosūti attiecīgajai administratīvās teritorijas būvvaldei uz tās oficiālo e-pasta adresi.

Piezīmes

  • Ja renovācija un / vai rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē, nepieciešams iesniegt arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju un telpas kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu.
  • Ja dokumentus iesniedz pilnvarota persona, ir jāsagatavo arī pilnvara. Pilnvaru ar drošu elektronisko parakstu paraksta pilnvaras izdevējs un ir atbildīgs par tā sniegto ziņu patiesumu. Vairāk lasi pamācībā „Kā es elektroniski varu pilnvarot citu personu?”.

[alert-success]6.solis [/alert-success]

Būvvalde iesniegtos dokumentus izskata 10 darbdienu laikā un izdara atzīmi apliecinājuma kartē. Vari uzsākt plānotās izmaiņas telpā un / vai uzsākt paredzēto saimniecisko darbību, ja šajā termiņā no būvvaldes nav saņemts atteikums (noklusējuma saskaņojums).

[alert-success]7.solis [/alert-success]

Pēc būvdarbu pabeigšanas, pamatojoties uz ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti, sagatavo iesniegumu par izmaiņu veikšanu būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā un datu reģistrāciju / aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus* paraksti ar drošu elektronisko parakstu un nosūti attiecīgajai Valsts zemes dienesta nodaļai uz tās oficiālo e-pasta adresi (kontaktinformāciju skaties Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnes sadaļā „Kontakti”).

* Informāciju par pakalpojuma veikšanas nosacījumiem, pakalpojuma izpildes termiņu un iesniedzamajiem dokumentiem apskati Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnes sadaļā „Pakalpojumi”.

[alert-success]Piezīmes[/alert-success]

Lai pārliecinātos par to, kādi dati par Tava uzņēmuma telpām ir pieejami Valsts zemes dienesta datu bāzē (piemēram, nekustamā īpašuma sastāvs, pamatdati par īpašumu, īpašuma un nomas tiesības, būves pamatdati, kadastrālās vērtības u.c.), autentificējies ar internetbankas starpniecību vai ar viedkartes drošu elektronisko parakstu, vai ar personas apliecību (eID) portālā www.latvija.lv un izvēlies Valsts zemes dienesta e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.