Kā elektroniski saņemt būvatļauju?

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Patvaļīga būvniecība (būvdarbi, kas veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam vai vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas apliecinājuma kartei) nav pieļaujama. Šajā informatīvajā materiālā soli pa solim izskaidrota kārtība, kādā saņemama būvatļauja jebkuru būvdarbu, t.sk. būves nojaukšanas darbu veikšanai. Izvērtē iespēju nepieciešamās formalitātes nokārtot elektroniski, jo tas ir iespējams! Aicinu, izlasot šo pamācību, iepazīties, kā Tu to vari izdarīt! Ja arī saskati, ka dažas formalitātes kādā no soļiem elektroniski nokārtot nevarēsi, pamācībā iepazīsies ar situāciju kopumā.

Zināšanai – normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu ir Būvniecības likums, Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (VBN), būvnormatīvi, citi normatīvie akti un pašvaldību saistošie noteikumi.

[divider]

Piezīmes
Būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama:

 • pagaidu būvei, ja tās apjoms,būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots būvvaldē (pagaidu būve ir būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Par pagaidu būvēm netiek uzskatītas īslaicīgas lietošanas būves);
 • mazēkai lauku apvidū, ja tās apjoms un būvvieta saskaņota būvvaldē (mazēka ir vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2);
 • mazēkas nojaukšanai, ja šīs darbības saskaņotas būvvaldē;
 • sezonas būvēm – nekapitālām, galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamām būvēm, kuru kalpošanas laiks ir viena sezona;
 • VBN 37. punktā minētajos gadījumos (piemēram, īstenojot interjera projektu, neskarot nesošas būvkonstrukcijas; veicot vienkāršotu būves vai tās daļas renovāciju, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi (izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu) un koplietošanas inženierkomunikācijas u.c.);
 • atsevišķu teritoriju labiekārtojuma elementu (apgaismes ķermeņu, žogu, norobežojumu, soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu ierīču, velosipēdu statīvu un tamlīdzīgu mazo arhitektūras formu, gājēju celiņu) izvietošanai (izveidošanai), ja to novietojums zemesgabalā un vizuālais risinājums saskaņots būvvaldē;
 • veicot ēkas fasādes krāsošanu, ja saskaņota būvvaldē pašvaldības apbūves noteikumos noteiktajā kārtībā;
 • logu nomaiņai, mainot to dalījumu, mazstāvu dzīvojamās mājās, ja saskaņota būvvaldē pašvaldības apbūves noteikumos noteiktajā kārtībā.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]
dators, interneta pieslēgums, viedkartes drošs elektroniskais paraksts vai virtuālais drošs elektroniskais paraksts, vai personas apliecība (eID).

[alert-success] 1.solis BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS BŪVVALDEI [/alert-success]

Būvniecības ierosinātājs būvniecības iesniegumu (uzskaites karti) un tam pievienotus citus nepieciešamos dokumentus (saskaņā ar VBN 1. pielikumu) paraksta ar drošu elektronisko parakstu (viedkartes e-parakstam jāpievieno laika zīmogs) un nosūta attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldei.

Piezīme

Ja savas būvniecības ieceres plāno realizēt Rīgas pilsētas teritorijā, tad, izmantojot Rīgas domes e-pakalpojumu „Būvniecības ieceru meklētājs”, vari iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajām būvniecības iecerēm. Meklētājs dod iespēju reģistrētās būvniecības ieceres meklēt pēc pasūtītāja, objekta plānotās funkcijas, objekta adreses, zemes gabala grupas.

[alert-success] 2.solis PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMA SAŅEMŠANA[/alert-success]

Būvvalde 10 darba dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma (uzskaites kartes) reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)* vai būves nojaukšanas uzdevumu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (piemēram, ja būve būtiski pasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus, samazina nekustamā īpašuma vērtību, ietekmē vidi u.c.).

* PAU ir būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei. PAU tiek norādīts kādi tehniskie un īpašie noteikumi jāsaņem, t.sk. arī saskaņojumi.

[divider]

Piezīme – TEHNISKO UN ĪPAŠO NOTEIKUMU SAŅEMŠANA (PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS)

Lai saņemtu tehniskos un īpašos noteikumus, sagatavo iesniegumu, kurā norādi vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru), adresi, tālruņa numuru, darbības nosaukumu un norises vietas adresi, darbības aprakstu un izmantojamās tehnoloģijas, pievieno papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas (ieskanētus dokumentus), paraksti tos ar drošu elektronisko parakstu un nosūti attiecīgajai institūcijai (saskaņā ar PAU norādīto) tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanai. Obligāti norādi, ja tehniskos un īpašos noteikumus vēlies saņemt elektroniska dokumenta formā!

[alert-announce] Brīdinājums [/alert-announce]

Pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskām un juridiskām personām ir valsts iestādēm un pašvaldībām, tāpēc, gadījumā, ja tehniskos un īpašos noteikumus Tev būs nepieciešams saņemt no juridiskas personas (piemēram, AS „Latvenergo”), sākumā būs nepieciešams vienoties, vai juridiskā persona varēs izsniegt Tev nepieciešamos tehniskos un īpašos noteikumus elektroniski. Ja, gadījumā, kāda no institūcijām Tev nepieciešamos dokumentus elektroniski neizsniegs, tad visdrīzāk tālākie soļi šajā pamācībā nebūs īstenojami elektroniski!

[alert-success] 3.solis SADARBĪBĀ AR PROJEKTĒTĀJU IZSTRĀDĀ BŪVPROJEKTU [/alert-success]

Saskaņā ar VBN 65. punktu, līgumu par būvprojektēšanu pasūtītājs var slēgt ar vairākiem projektētājiem vai ar vienu juridisko personu vai ar vienu fizisko personu.

Tā kā būvprojekta izstrādāšanā var tikt iesaistītas viena vai vairākas personas (projektētāji), vispirms vēlams noskaidrot un vienoties, vai visas iesaistītās puses nepieciešamos dokumentus (piemēram, būvprojekta vadītāja apliecinājumu u.c.) ir gatavas parakstīt elektroniski un iesniegt tos elektroniska dokumenta formā.

[alert-success] 4.solis  BŪVPROJEKTA IESNIEGŠANA BŪVVALDEI[/alert-success]

Pasūtītājs būvprojektu un sertificēta eksperta atzinumu par to (ja veikta būvprojekta ekspertīze) iesniedz* akceptēšanai būvvaldē.

 * Ja būvprojektu un sertificēta eksperta atzinumu bija iespējams sagatavot un visām iesaistītajām pusēm saskaņot (parakstīt) elektroniski, tos attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldei var iesniegt elektronisku dokumentu formā (skatīt pamācībuKā oficiāli sazināties ar iestādi, izmantojot datoru un internetu?). Ja nē, tad iesniedz VBN 102. punktā noteiktajā kārtībā.

Būvvalde 15 darba dienu laikā pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

[alert-success] 5.solis BŪVATĻAUJAS PIEPRASĪŠANA [/alert-success]

Tikai gadījumā, ja būvvalde akceptē būvprojektu, pasūtītājs var iesniegt iesniegumu (pieprasījumu) būvatļaujas saņemšanai. Lai saņemtu būvatļauju, būvvaldē elektroniski iesniedz būvatļaujas pieprasījumu un citus nepieciešamos dokumentus* (saskaņā ar VBN 116. punktu), parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu. Obligāti norādi, ja būvatļauju vēlies saņemt elektroniska dokumenta formā!

* Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājam (vai tā pilnvarotai personai – skaties pamācību Kā elektroniski varu pilnvarot citu personu?) būvvaldē jāiesniedz šādus dokumentus:

 1. būvatļaujas pieprasījumu – būves pamatziņas (veidlapu meklēt katras pašvaldības tīmekļa vietnē);
 2. pasūtītāja apstiprinātu un būvvaldē akceptētu būvprojektu;
 3. zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus (piemēram, Zemesgrāmatas apliecības kopiju, nomas līguma kopiju u.tml.);
 4. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga (ja tāds pieaicināts) saistību rakstu (VBN 6. pielikums);
 5. līguma par autoruzraudzību kopiju un aizpildītu autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība;
 6. aizpildītu būvdarbu žurnālu (žurnāls nav nepieciešams, ja būvētājs savām vajadzībām būvē, rekonstruē, renovē vai nojauc tā īpašumā esošu būvi, kas nav augstāka par diviem stāviem un kuras apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2 000 m3, kā arī, ja tiek būvēta vai nojaukta mazēka);
 7. apdrošinātāja izsniegtu būvētāja vai būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.

Ja paredzēta sabiedriski nozīmīga būve vai būvobjekts ir kultūras piemineklis, vai būvdarbi veicami sarežģītos apstākļos, būvvalde, lemjot par būvatļaujas izsniegšanu, var pieprasīt no pasūtītāja papildu dokumentus, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

[divider]

Piezīme Ja savas būvniecības ieceres plāno realizēt Rīgas pilsētas teritorijā, tad, izmantojot Rīgas domes e-pakalpojumu „Būvatļauju meklētājs”, var noskaidrot informāciju par izsniegtās būvatļaujas statusu un izsniegšanas datumu. Meklētājs dod iespēju meklēt izsniegtās būvatļaujas pēc pasūtītāja, objekta, objekta adreses.

[alert-success] 6.solis BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANA [/alert-success]

Būvatļaujas izsniegšanas termiņš – 5 darba dienas no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām. Ja būvvalde konstatē, ka pieprasījumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, būvvalde saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59. pantu lūdz iesniegt nepieciešamos dokumentus. Pirms būvatļaujas izsniegšanas būvinspektors veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par patvaļīgas būvniecības neesību*, un sastāda attiecīgu atzinumu. Pēc būvatļaujas saņemšanas var sākt paredzētos būvdarbus, t.sk. būves nojaukšanas darbus.

[divider]
Piezīme
* Ja saņemts būvinspektora atzinums par patvaļīgas būvniecības esamību:
a) būvvalde izsniedz būvatļauju, ja būvniecība atbilst akceptētajam būvprojektam
vai
b) aptur būvatļaujas izsniegšanu uz laiku, kamēr pašvaldība pieņem lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai, vai lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu, ja būvniecība neatbilst akceptētajam būvprojektam.

[divider]
Piezīme
Būvatļauju izsniedz uz apbūves noteikumos noteikto laiku, bet, ja apbūves noteikumu nav, – uz būvvaldes noteikto laiku. Būvatļaujas derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu gadu. Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina. Nodevas apmērs par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu noteikts ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Gadījumā, ja būvniecības laikā mainās pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja ir jāpārreģistrē, iesniedzot būvvaldē iesniegumu par būvatļaujas pārreģistrāciju.

Ja būvdarbus pārtrauc uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, darbu pārtraukums, to motivējot, jāreģistrē pašvaldībā.

[alert-success] SPECIALIZĒTĀ BŪVNIECĪBA[/alert-success]

Saskaņā ar Būvniecības likuma 6. panta pirmo daļu, Ministru kabinets var noteikt īpašu būvniecības procesa kārtību atsevišķām būvēm. Tālāk pamācībā ir īss kopsavilkums par procesa kārtību dažādām būvēm, taču precīzāk par e-iespējām un to izmantošanas veidu un kārtību specializētās būvniecības jomā interesējies pie konkrētajām kompetentajām iestādēm. Informējam, ka valsts iestādēm un pašvaldībām ir pienākums pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus no fiziskām un juridiskām personām, tāpēc aicinu izvērtēt iespēju nepieciešamās formalitātes nokārtot elektroniski! Atceries, ja arī kādu no soļiem elektroniski nokārtot nevarēsi, tomēr, izmantojot e-iespējas, varēsi ērtāk un ātrāk nokārtot vismaz daļu no nepieciešamajām formalitātēm.

1. Valsts aizsardzības būvēm
Ministru kabineta 22.04.2003. noteikumi Nr. 190 „Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība”
A) Parastā kārtība
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs:

 • ir būvniecības ierosinātājs būvvaldē;
 • akceptē būvprojektu.

Būvvalde:

 • izsniedz rakstisku atzinumu un PAU;
 • saskaņo būvprojektu;
 • izsniedz būvatļauju;
 • pieņem ekspluatācijā.

B) Būvniecības kārtība, ja par to lēmis Ministru kabinets
Aizsardzības ministrs izveido:

 • Aizsardzības būvju īpašo komisiju; tā pieņem visus lēmumus, kas saistīti ar būvniecības procesu, līdz būves nodošanai ekspluatācijā un tās lēmumi apstrīdami Aizsardzības ministrijā;
 • Būves ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.

Aizsardzības būvju īpašā komisija:

 • izvērtē būvniecības iesniegumu – uzskaites karti;
 • pozitīva lēmuma gadījumā nosaka nepieciešamos dokumentus būves projektēšanai un izsniedz PAU;
 • akceptē būvprojektu;
 • izsniedz būvatļauju (būvatļauja reģistrējama būvvaldē).

2. Dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecība
Ministru kabineta 02.01.2008. noteikumi Nr. 3 „Dzelzceļa būvnoteikumi”

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija:

 • izsniedz būvprojektēšanas nosacījumus vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu;
 • akceptē būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu;
 • izsniedz būvatļauju;
 • pieņem ekspluatācijā.

Būvdarbus aptur ar:

 • Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas;
 • Valsts darba inspekcijas;
 • pašvaldības būvinspektora lēmumu.


3. Valsts, pašvaldību, uzņēmumu un māju autoceļi
Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”

VAS „Latvijas Valsts ceļi”:

 • izsniedz būvatļauju (reģistrējama būvvaldē) valsts autoceļu tīklā;
 • reģistrē būvvaldes izsniegtās būvatļaujas (pašvaldību, uzņēmumu vai māju autoceļiem).

Būvvalde:

 • izsniedz būvatļauju pašvaldību, uzņēmumu vai māju autoceļiem;
 • reģistrē VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsniegtās būvatļaujas (valsts autoceļu tīklā).

4. Maģistrālie cauruļvadi
Ministru kabineta 18.06.2002. noteikumi Nr. 235 „Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu”

Atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

5. Ūdensapgādes, notekūdeņu un attīrīšanas būves
Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”

Noteikumi nosaka ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību, ja tās pilnīgi vai daļēji paredzēts būvēt par starptautisko finanšu institūciju, Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu finanšu līdzekļiem. Būves projektē, būvē un pieņem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Ar radiācijas drošību saistītās būves
Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr. 600 „Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izveido:

 • ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības pastāvīgo komisiju;
 • būvdarbu pieņemšanas komisiju.

Pasūtītājs iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegumu – uzskaites karti.
Pastāvīgā komisija:

 • izvērtē būvniecības iesniegumu – uzskaites karti;
 • ja lēmums ir pozitīvs, nosaka būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un izsniedz plānošanas tehniskos noteikumus;
 • izvērtē un akceptē būvprojektu.

Pastāvīgās komisijas lēmumus var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsniedz būvatļauju.

7. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves (izņemot ostu un jūras hidrotehniskās būves)
Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”
Būvvalde:

 • izsniedz PAU;
 • akceptē būvprojektu;
 • izsniedz būvatļauju.

8. Elektronerģijas komersantu pārvades un sadales būves
Ministru kabineta 01.11.2010. noteikumi Nr. 1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība”
Būvvalde:

 • izsniedz PAU;
 • akceptē būvprojektu;
 • izsniedz būvatļauju.

Par būvniecības darbiem, piemērojot elektroietaises tehnisko shēmu (darbiem, kuriem nav nepieciešams iesniegums – uzskaites karte) vai vienkāršoto tehnisko projektu, elektroietaises pasūtītājs informē būvvaldi.

9. Elektronisko sakaru tīkli
Ministru kabineta 01.03.2011. noteikumi Nr. 166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”
VAS „Elektroniskie sakari”:

 • akceptē vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu akceptēt elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai uzskaites karte un būvatļauja nav nepieciešama;
 • saskaņo vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu saskaņot būvprojektu (būvniecībai).

Būvvalde:

 • izsniedz PAU un būvatļauju elektronisko sakaru tīklu būvniecībai;
 • akceptē būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu akceptēt būvprojektu (būvniecībai);
 • izsniedz rakšanas darbu atļauju elektronisko sakaru tīklu pievadu izbūvei.

10. Ostu hidrotehniskās būves
Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumi Nr. 363 „Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi”
Būvvalde:

 • saskaņo būvprojektu;
 • izsniedz būvatļauju.

VAS „Latvijas Jūras administrācija”:

 • saskaņo projektēšanas uzdevumu;
 • akceptē būvprojektu;
 • veic būvniecības kontroli (arī būvinspektors), t.sk. tiesīga apturēt būvdarbus.

[divider]

Piezīme
Ja paredzēta būve, kurai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikto īpašo būvniecības kārtību, būvatļauju izsniedz cita institūcija (piemēram, VAS „Latvijas Valsts ceļi”), saņemtā būvatļauja reģistrējama būvvaldē līdz būvdarbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc tās izsniegšanas.
[divider]
Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības sadaļā E-pakalpojumi, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko @epakalpojumi profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.