Kur elektroniski iegūt informāciju par manu vecuma pensiju?

Ikviens no mums gaida, ka, veltot spēkus aktīvai darba dzīvei, varēsim rēķināties ar valsts finansiālu atbalstu vecumdienās. Lai arī pastāv viedoklis, ka pensijas jautājumi īpaši aktuāli ir tikai pirmspensijas vecuma cilvēkiem, tomēr arī gados jaunākajiem iedzīvotājiem ir būtiski interesēties un sekot tam, kā veidojas pensijas kapitāla uzkrājums, lai vēl šī kapitāla uzkrāšanas laikā izmantotu pieejamās iespējas ietekmēt tā apjomu. Tagad katram ir iespēja elektroniski iepazīties ar savas pensijas prognozi, kā arī sekot līdzi galvenajam vecuma pensiju veidojošajam faktoram – vai un kādā apmērā mūsu darba devējs par mums veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (maksā nodokļus).

[alert-success] Pārliecinies par to, ka darba devējs maksā nodokļus [/alert-success]
par Tevi visus likumā noteiktos nodokļus, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izvēloties e-pakalpojumu „Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem” vai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

[alert-success] Darba stāžs ir nozīmīgs faktors, kas nosaka pensijas lielumu [/alert-success]
tādēļ ir svarīgi pārbaudīt, kāda informācija par Tavu darba stāžu ir uzkrāta VSAA. Tā kā 1996. gada 1. janvārī tika radikāli mainīta valsts pensiju sistēma, iespējams, ka valstij nav pilnas informācijas par Tavu darba stāžu, ja esi bijis nodarbināts pirms tam. Šo datu pareizību Tu vari pārbaudīt izvēloties e-pakalpojumu „Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)”.

[alert-success] Gadījumā, ja konstatē nepilnības vai kļūdas [/alert-success]

par konstatētajām neprecizitātēm informē VSAA – dodies uz jebkuru no VSAA nodaļām, līdzi ņemot savu darba grāmatiņu* ! Ierakstus no darba grāmatiņas VSAA darbinieks ievadīs elektroniskajā datu bāzē. Datu bāzē ievadītās ziņas tiek aktualizētas 2 reizes mēnesī.

*Darba grāmatiņas vairs netiek lietotas, taču tās ir nepieciešamas, nosakot darba stāžu personām, kuras strādājušas līdz 1996. gada 1. janvārim. Ja darba grāmatiņa nozaudēta, jāvēršas iepriekšējās darba vietās (dokumentus iestādēs jāglabā vismaz 75 gadus) vai Latvijas valsts arhīvā (Personāla dokumentu valsts arhīvā). Latvijas valsts arhīvs nepieciešamās izziņas sniedz par maksu, apmēram mēneša laikā. Ja esi bijis nodarbināts ārpus Latvijas, jāvēršas attiecīgās valsts arhīvā.

[alert-success] Apdrošināšanas stāžu veido arī [/alert-success]

obligātais aktīvais militārais dienests; darbs pašnodarbināto statusā; mācību laiks augstskolās, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas; laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz 8 gadu vecumam; laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam u.c. Lai nevajadzētu uz VSAA nākt vēlreiz, neaizmirsti paņemt līdzi visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu apdrošināšanas periodu (darba grāmatiņu, darba līgumus un to izpildi apliecinošus dokumentus, darba devēja vai arhīva izziņas, mācību iestāžu izsniegtus dokumentus, karaklausības apliecību u.c.). Prasības dokumentiem noteiktas 23.04.2002. MK noteikumos Nr. 165 „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”.

Vairāk informāciju vari iegūt VSAA tīmekļa vietnes sadaļā „Apdrošināšanas stāžs”.

[alert-success] Esošais pensijas kapitāls un prognozētais [/alert-success]

Lai saņemtu informāciju par Tavu jau uzkrāto pensijas kapitālu izvēlies e-pakalpojumu „Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu”, bet lai saņemtu prognozi par Tavas iespējamās vecuma pensijas apmērue-pakalpojumu „Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru”.

Informācija tiek sniegta tikai par 1.pensiju līmeņa prognozi. Summā neparādās 2. pensiju līmenī jeb fondēto pensiju shēmā, kā arī 3. pensiju līmenī nopelnītā nākotnes nauda. Tāpat nav iespējams aprēķināt priekšlaicīgās pensijas apmēru.

Prognozētā pensijabalstīta uz VSAA rīcībā esošo informāciju par sociāli apdrošinātas personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par periodu no 1996. gada janvāra līdz 1999. gada decembrim un uzkrāto pensijas kapitālu pēc 1996. gada 1. janvāra. Prognoze 2 reizes mēnesī tiek aktualizēta, ņemot vērā papildinātos apdrošināšanas periodus un veiktās iemaksas. Prognoze, turpinot veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, līdz pensijas vecuma sasniegšanai, mainīsies.

[alert-success] Lai saņemtu informāciju par 2. pensiju līmenī sakrāto pensijas kapitālu [/alert-success]

kā arī par līdzekļu ieguldījumiem, un darījumiem 2. pensiju līmenī izmanto VSAA e-pakalpojumu „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.