Kā elektroniski saņemt atļauju dīķa ierīkošanai?

Gandrīz ikviens, kam ir sava māja un pirts, kādreiz ir iedomājies par iespēju izrakt dīķi, lai tas izdaiļotu apkārtni, kalpotu par vietu, pie kuras pasēdēt uz soliņa vienam pašam vai ar ģimeni, lai atpūstos no ikdienas steigas… Ūdenim ir ļoti labas īpašības – to var uzkrāt un izmantot saimnieciskām vajadzībām vai skaistumam un atpūtai. Turklāt, ūdens tuvums paaugstina nekustamā īpašuma vērtību. Lai īstenotu savu ieceri, nepieciešamās formalitātes Tu vari nokārtot arī elektroniski.

[alert-note] Vajadzīgs [/alert-note]

Dators, interneta pieslēgums, LVRTC izsniegta droša e-paraksta viedkarte, vai virtuālais elektroniskais paraksts, vai personas apliecība (eID).

Izvērtē zemes gabala platību dīķa ierīkošanai! Būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama raktu dīķu ierīkošanai bez līmeņa regulēšanas būvēm, ja dīķa virsmas laukums vienas zemes vienības robežās nepārsniedz 0,1 ha, tomēr būvniecības iecere* saskaņojama būvvaldē.

* Ja būvniecības iecere atbilst augstāk aprakstītajam, tad skaties 1.variantu, ja neatbilst, skaties 2.variantu

[alert-success]VARIANS NR.1[/alert-success]

Nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai tā pilnvarota persona (projekta vadītājs) sagatavo iesniegšanai zemes robežu plāna un, ja zeme ir meliorēta, zemes īpašuma meliorācijas pases datu kopiju ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un pierakstītiem galvenajiem parametriem (garums, platums, dziļums), kā arī zemes gabala īpašnieka saskaņojumu (ja dīķa ierīkošanu neveic zemes gabala īpašnieks). Paraksti dokumentus ar drošu elektronisko parakstu (viedkartes e-parakstam jāpievieno laika zīmogs) un nosūti attiecīgajai administratīvās teritorijas būvvaldei uz oficiālo e-pasta adresi. Obligāti norādi, ja būvvaldes saskaņojumu vai atteikumu saskaņot būvniecības ieceri vēlies saņemt elektroniska dokumenta formā uz savu e-pasta adresi.

[alert-success]VARIANS NR.2[/alert-success]

Dīķa ierīkošanai ir nepieciešams būvprojekts un būvatļauja, ja tas neatbilst ievada daļā noteiktajiem kritērijiem.

1. solis
Būvniecības ierosinātājs būvniecības iesniegumu (uzskaites karti) un tam pievienotus citus nepieciešamos dokumentus (saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu) paraksta ar drošu elektronisko parakstu (viedkartes e-parakstam jāpievieno laika zīmogs) un nosūta attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldei uz oficiālo e-pasta adresi.

2. solis
Būvvalde 10 darba dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma (uzskaites kartes) reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)* vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

* PAU ir būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei. PAU tiek norādīts kādi tehniskie un īpašie noteikumi jāsaņem, t.sk. arī saskaņojumi.

3. solis
Lai saņemtu tehniskos un īpašos noteikumus, elektroniski sagatavo iesniegumu, kurā norādi vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru), adresi, tālruņa numuru, darbības nosaukumu un norises vietas adresi, darbības aprakstu un izmantojamās tehnoloģijas, pievieno papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas (ieskanētus dokumentus), paraksti tos ar drošu elektronisko parakstu (viedkartes e-parakstam jāpievieno laika zīmogs) un nosūti attiecīgajai institūcijai (saskaņā ar PAU norādīto) uz oficiālo e-pasta adresi tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanai. Obligāti norādi, ja tehniskos un īpašos noteikumus vēlies saņemt elektroniska dokumenta formā uz savu e-pasta adresi.

Ja plānotā dīķa atrašanās vieta ir valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Lai to saņemtu, nepieciešams sagatavot iesniegumu tehnisko nosacījumu saņemšanai un papīra formā pieejamo, iesniegšanai nepieciešamo dokumentu (zemes robežu plāna un īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta) elektroniskās kopijas (ieskanētus dokumentus). Iesniegumu un dokumentus jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (viedkartes e-parakstam jāpievieno laika zīmogs)un jānosūta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai uz oficiālo e-pasta adresi vkpai@mantojums.lv.

Ja dīķa rakšana kaut kādā mērā ietekmē inženierkomunikācijas (t.sk. vadus, kas atrodas gaisā), tas jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.

4. solis
Pasūtītājs būvprojektu un sertificēta eksperta atzinumu par to (ja veikta būvprojekta ekspertīze) iesniedz akceptēšanai būvvaldē.

5. solis
Pasūtītājs, lai saņemtu būvatļauju, elektroniski iesniedz būvvaldē būvatļaujas pieprasījumu un citus nepieciešamos dokumentus (saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 116. punktu), parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu (viedkartes e-parakstam jāpievieno laika zīmogs) un nosūtot attiecīgajai administratīvās teritorijas būvvaldei uz oficiālo e-pasta adresi .

6. solis
Lai dīķis dabā, kartēs, Ūdenstilpju klasifikatorā u.c. nebūtu anonīms, tam nepieciešams nosaukums. Nosaukuma izvēlē var palīdzēt Valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” (LĢIA) e-pakalpojums „Vietvārdu datubāze”. Ja padomā jau ir kāds nosaukums, datubāzē vari pārbaudīt, vai tāda paša nosaukuma dīķis vai ezers jau nav Tavā pagastā vai tā tuvākajā apkārtnē, jo tuvumā esoši vienāda nosaukuma objekti parasti rada apjukumu un pārpratumus. Ja jaunu nosaukumu izvēlēties ir grūti, ieskaties LĢIA Karšu pārlūkā – varbūt topošā dīķa vietā vai tiešā tuvumā ir kāds cits objekts, no kura nosaukuma darināt vārdu jaunajam dīķim. Neaizmirsti par dīķa nosaukumu informēt vietējo pašvaldību, lai arī citi par to uzzinātu. Visbeidzot, kad dīķis iekārtots, ir laiks aicināt draugus un radus to apskatīt. Izmantojot LĢIA Karšu pārlūka rīku „Atzīmēt un nosūtīt draugam atrašanās vietu”, vari viņiem pa e-pastu nosūtīt saiti uz tā koordinātām (saite atvērs Karšu pārlūka kartes ar iemarķētu Tava dīķa atrašanās vietu).

[alert-success] Piezīmes[/alert-success]
Mērķis, kādam vēlies izveidot dīķi savā teritorijā, ir liela nozīme. To, vai dīķis paredzēts peldvietai, skaistumam, zivju audzēšanai vai dabas resursu ieguvei, ietekmē to, kādu iestāžu saskaņojumus nepieciešams iegūt, pie kādiem speciālistiem vērsties pēc padoma, kā turpmāk apsaimniekot. Saskaņojumu un atļauju saņemšana, lai arī aizņem noteiktu laiku, visvairāk ir noderīga Tev pašam. Tā Tu varēsi sasniegt vislabākos rezultātus, lai Tava iecere tiktu īstenota un, lai „jaunais objekts” Tavā teritorijā godam kalpotu tam paredzētajam mērķim un nestu tikai prieku un gandarījumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.