Kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes?

Gandrīz ikvienas sievietes dzīvē pienāk mirklis, kad tā kļūst par māmiņu. Skaistā notikuma otrā puse ir dažādās formalitātes, kas jāveic jaundzimušā bērna ģimenei, piemēram, jāreģistrē jaundzimušais, jādeklarē jaundzimušā dzīvesvieta, jāpieprasa ar bērna piedzimšanu saistīti pabalsti u.c.

[alert-success] Topošai māmiņai jāstājas medicīniskajā uzskaitē pie ārsta [/alert-success]

No 30. vai 32. grūtniecības nedēļas ārsts izsniedz darba nespējas lapu B, kuru jāapstiprina darba devējam (pašnodarbinātais attiecīgo darbnespējas periodu apstiprina pats). Pēc tam topošā māte, kura ir darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai, var saņemt maternitātes pabalstu.

[alert-success] Lai pieteiktos maternitātes pabalsta saņemšanai [/alert-success]

pabalsta pieprasītājs (vai viņa pilnvarota persona) nepieciešamos dokumentus (iesniegumu pabalsta piešķiršanai un darba nespējas lapu B) iesniedz klātienē, nosūta pa pastu jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai vaiiesniedz pieprasījumu elektroniska dokumenta formā*.

Pirmā pabalsta daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošai mātei, kura ir stājusies medicīniskajā uzskaitē līdz 12. grūtniecības nedēļai.

Pēc bērna piedzimšanas VSAA jāiesniedz otrā (par dzemdību atvaļinājuma periodu izsniegtā) darbnespējas lapa B. Tad izmaksā otro pabalsta daļu. Pēcdzemdību periodā pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas faktiski kopj jaundzimušo, ja bērna māte mirusi, atteikusies no bērna vai veselības stāvokļa dēļ nevar kopt bērnu.

[alert-success] Lai pēc bērna piedzimšanas tiktu veiktas regulāras medicīniskās apskates[/alert-success]

vēl pirms bērna dzimšanas ir jāvienojas, kas būs jaundzimušā ģimenes ārsts. Ģimenes ārstu sarakstus vari apskatīties Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē, bet to, kas pašreiz ir Tavs ģimenes ārsts, vari apskatīties, izmantojot e-pakalpojumu „Mans ģimenes ārsts”.

[alert-success]Reģistrētie personvārdi [/alert-success]

Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes (PMLP) tīmekļa vietnē iespējams iepazīties ar Latvijas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētiem personvārdiem, to skanīgumu un oriģinalitāti. Tā vari noskaidrot, cik daudz cilvēku ir reģistrēti ar konkrēto vārdu, apskatīties, kādi vārdu salikumi ir reģistrēti, kā arī iepazīties ar konkrētā vārda skaidrojumu.

[alert-success]Kad bērns piedzimis, jāveic bērna dzimšanas fakta reģistrēšana. [/alert-success]

To var izdarīt dzemdību nodaļā (ja dzemdību namam ir izveidota sadarbība ar dzimtsarakstu nodaļu) vai dzimtsarakstu nodaļā (vecāki pēc viena vai abu dzīvesvietas viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas ierodas dzimtsarakstu nodaļā un reģistrē jaundzimušo).

Lai veiktu jaundzimušā reģistrāciju:

Jāuzrāda: vecāku pases; ja bērna vecāki sastāv savstarpējā laulībā – laulības apliecība;

Jāiesniedz: ārstniecības iestādes izziņu par bērna piedzimšanu; ja bērna vecāki laulībā nesastāv – paternitātes atzīšanas iesniegumu.

[alert-success] Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis[/alert-success]

tad pēc bērna dzimšanas reģistrācijas vienam no bērna vecākiem PMLP jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt bērnam Latvijas pilsonību un personas kodu. Jāsagaida lēmums no PMLP. Uz minētā lēmuma pamata dzimtsarakstu nodaļa izsniedz bērna dzimšanas apliecību ar personas kodu.

Pēc Latvijas pilsonības iegūšanas un pēc vecāku vēlēšanās var iegūt otra vecāka valsts pilsonību, ja otra vecāka valsts likumdošana pieļauj dubultpilsonību. Par otras valsts pilsonības noformēšanu vecākiem jāinformē PMLP, lai Iedzīvotāju reģistrā varētu aktualizēt ziņas par bērna otru valstisko piederību. Minētā procedūra neietekmē bērna piederību Latvijas pilsoņu kopumam un tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš ir uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni.

[alert-success]Lai pārbaudītu, vai dati par jaundzimušo ir korekti reģistrēti [/alert-success]

Iedzīvotāju reģistrā, izmanto e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.

[alert-success] Dzīvesvietas reģistrēšana [/alert-success]

Pēc bērna dzimšanas fakta reģistrēšanas viens no bērna vecākiem veic bērna dzīvesvietas deklarēšanu klātienē tās pašvaldības, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta, dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai, izmantojot e-pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.

[alert-success]Ja plānojat doties ārpus Latvijas [/alert-success]

Ja plānojat doties ceļojumā, noteikti reģistrējaties Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā, lai operatīvāk saņemtu konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās, bet ja plānojat uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, tad personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, reģistrējot to PMLP (lasi vairāk pamācībā „Kā elektroniski reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?”).

Lai atvieglotu robežu šķērsošanuPMLP var bez maksas ierakstīt pasē bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Vairāk informācijas skaties PMLP tīmekļa vietnē šeit.

[alert-success] Bērna piedzimšanas pabalsts [/alert-success]
Kad bērns sasniedzis astoņu dienu vecumu un tam ir piešķirts personas kods, viens no bērna vecākiem pieprasa VSAA bērna piedzimšanas pabalstu (vienreizējs pabalsts, kuru var pieprasīt viena gada laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam) ierodoties personiski, nosūtot pa pastu vaiiesniedzot pieprasījumu pabalsta piešķiršanaielektroniska dokumenta formā*.

[alert-success] Paternitātes pabalsts [/alert-success]

Ja jaundzimušā bērna tēvs strādā algotu darbu un ir sociāli apdrošināts, viņš var saņemt bērna piedzimšanas atvaļinājumu desmit kalendāro dienu apmērā (jāizmanto līdz bērna divu mēnešu vecumam) un paternitātes pabalstu. Lai tos saņemtu, līdz bērna 2 mēnešu vecumam, jaundzimušā bērna tēvs nepieciešamos dokumentus(iesniegumu par pabalsta piešķiršanu; darba devēja apstiprinājumu par atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu) iesniedz personiski vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VSAA nodaļā, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā*.

[alert-success] Bērna kopšanas pabalsts [/alert-success]

Bērna kopšanas pabalstu piešķir vienam no vecākiem vai aizbildnim, kurš kopj bērnu, ja pabalsta piešķiršanas brīdī persona nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, par bērna kopšanu līdz 2 gadu vecumam. Ja persona nesaņem maternitātes pabalstu, tad sāk maksāt jau no bērna dzimšanas dienas. Par bērnu vecumā no 1 līdz 2 gadiem kopšanu piešķir arī tad, ja persona ir nodarbināta. Pabalsta pieprasītājam vai ar pilnvarotas personas starpniecību pieprasījums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz klātienē vai jānosūta jebkurai VSAA nodaļai pa pastu vai elektroniska dokumenta formā*.

[alert-success] Vecāku pabalsts [/alert-success]

Ja pabalsta pieprasītājs pabalsta piešķiršanas dienā ir nodarbināts(ir uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto) un ir:

 • viens no bērna vecākiem, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais;
 • viens no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns;
 • audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību;
 • aizbildnis vai cita persona, kura, saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu, bērnu faktiski kopj un audzina, ja minētās personas atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais,

tad 12 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas (bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanas dienas) iesniedz iesniegumu vecāku pabalsta piešķiršanai, personiski ierodoties vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VSAA nodaļā, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formā*.

Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laikposmu.

[alert-success] Ģimenes valsts pabalsts [/alert-success]

Ģimenes valsts pabalstu pieprasa viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai ar bāriņtiesas lēmumu noteiktais faktiskais bērna audzinātājs, kad bērns sasniedzis 1 gada vecumu. Pabalstu pieprasa, iesniedzot pieprasījumu pabalsta piešķiršanai, personiski ierodoties (vai ar pilnvarotas personas starpniecību) VSAA nodaļā, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formā*. Pabalstu piešķir arī pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā.

[alert-success]Pašvaldības pabalsti [/alert-success]

Ir gadījumi, kad arī pašvaldība piešķir ar bērna piedzimšanu saistītus pabalstus. Piemēram, Rīgas pašvaldībā vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tiesības saņemt ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šo pabalstu noformē Rīgas dzimtsarakstu nodaļas, reģistrējot bērna dzimšanu. Vairāk par šāda veida pabalstiem jautā savā pašvaldībā.

[alert-success] Nodokļu atvieglojumi [/alert-success]

Par nepilngadīgu bērnu uzturēšanu pienākas nodokļu atvieglojumi, tāpēc piesaki Valsts ieņēmumu dienestam savu jaundzimušo bērniņu kā Tavā apgādībā esošu personu. Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, iegūsi pamācībā „Kā Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski paziņot par apgādībā esošajām personām nodokļu atlaides saņemšanai?”.

[alert-success]Pieteikšana bērnudārzā [/alert-success]

Jaundzimušo pašvaldības noteiktajā kārtībā ir iespējams pieteikt bērnudārzā:

[alert-success] * Ja plāno pabalstus pieprasīt elektroniski [/alert-success]

tad veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 473 (17. punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras saņemts elektroniskais dokuments, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu), jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta VSAA uz e-pasta adresi vsaa@vsaa.lv.

[divider]

Lasi arī citas e-pakalpojumu un e-iespēju pamācības, pielieto tās pats un iesaki paziņām, kolēģiem, draugiem un ģimenē!

Savukārt, ja vēlies sekot līdzi aktualitātēm e-pakalpojumu un e-iespēju jomā, pievienojies un seko manam profilam Twitter tīklā un esi informēts par valsts e-iespējām Tavai ērtākai ikdienai!

0 Replies to “Kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes?”

 1. Par nodokļu atvieglojumiem, skat šo pamācību: ow.ly/dx5FQ
  (Kā VID elektroniski paziņot par apgādībā esošajām personām nodokļu atlaides saņemšanai?)

 2. Labdien!
  Man jautājums sekojošs, ja virs kopš dzimšanas deklarēts Rīgā, bet es citā pašvaldībā, vai varam pieprasīt bērna piedzimšanas pabalstu abās pašvaldībās?

  1. Labdien!
   Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizēji izmaksājams pašvaldības pabalsts. Jūsu gadījumā Jūs varat izvērtēt, kurā pašvaldībā (tur, kur deklarēts vīrs, vai tur, kur esat deklarējusies pati) vēlētos saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, bet pieteikties abās gan nevarēs. Ja pat būsiet pieteikušies abās, pabalstu izmaksās tikai viena no pašvaldībām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.