Pamācība tapusi sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Pasākumu noteiktām personu grupām jeb subsidētās darba vietas īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar  darba devējiem visā Latvijā.
Pasākumu var īstenot komersanti (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātie, biedrības vai nodibinājumi.

NVA darba devējiem nodrošina ikmēneša dotāciju bezdarbnieku darba algām. Savukārt darba devējs, kas nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, no NVA vēl papildus saņem:

  • ikmēneša dotāciju algai darba vadītājam;
  • vienreizēju dotāciju nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti;
  • dotāciju izmaksām par asistentu, surdotulku, ergoterapeitu pakalpojumiem.
Piezīmes

Darba devēji aicināti pieteikt pasākuma īstenošanu profesijās, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt.
Profesiju saraksti ar bezdarbnieku vēlmēm =>

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansētajām darba vietām?

1.solis

Izdrukā pieteikuma formu no NVA mājas lapas sadaļas “Darba devējiem => Pasākums noteiktām personu grupām” (pie saistošajiem dokumentiem): http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#8 lai piedalītos pasākumā, kurš tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, jāizmanto pieteikuma veidlapa ar norādi iekavās ESF.

2.solis

Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=27 (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar konsultanta palīdzību).

3.solis

Aizpildīto pieteikumu iesniedz filiālē, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu (ja pieteikums ir aizpildīts elektroniski, to var nosūtīt arī pa pastu filiālei, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu). Visu NVA filiāļu kontaktinformācija: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=27

4.solis

NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu izskatīšanai.

5.solis

NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. Komisijas nolikums un darba devēju pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami šeit: Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles kārtība

6.solis

NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par valsts līdzfinansētās darba vietas izveidi. Links uz saistošajiem dokumentiem: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#7

Piezīmes

Plašāku informāciju par valsts līdzfinansēto darba vietu izveidi darba devēji var atrast NVA mājas lapas sadaļā “Darba devējiem => Pasākums noteiktām personu grupām”: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#8 , kā arī 28 NVA filiālēs visā Latvijā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=1&mid=27.